SAAVA-koulutusmalli

Saattohoidon vapaaehtoisille on tarvetta hyvin erilaisissa toimintayksiköissä: saattohoitokodeissa tai -osastoilla, sairaalaosastoilla, hoivakodeissa ja ikäihmisten asumisyksiköissä. Vapaaehtoinen on kiireettömästi ihmisen vierellä ja läheisten tukena kuoleman lähestyessä. 

SAAVA-hankkeessa luotu saattohoidon vapaaehtoisen peruskoulutus antaa valmiuden toimia vapaaehtoisena kaikissa palliatiivisen hoidon yksiköissä. SAAVA-peruskoulutus antaa edellytykset myös saattohoidon vapaaehtoisen jatkokoulutuksiin, joissa pääset syventämään osaamistasi saattohoidon eri osa-alueille ja erilaisten toimintayksiköiden tarpeiden mukaan.

Peruskoulutus koostuu sekä lähiopetuksesta että itsenäisestä työskentelystä. Koulutuksen aikana saat perustietoa saattohoidosta ja kuolemasta, vapaaehtoisen velvollisuuksista sekä saattohoidossa olevien ihmisten ja heidän läheistensä kohtaamisesta ja tukemisesta. Koulutuksen myötä pohdit myös omia kokemuksiasi, voimavarojasi ja motivaatiotasi sekä saat näkökulmia vapaaehtoistyön arkeen ja käytäntöihin. Koulutuksen suorittaneille annetaan kurssitodistus.

Koulutusrunkoa rakennettiin SAAVA-hankkeessa yhdessä valtakunnallisten toimijoiden ja Suomen Palliatiivisen Hoidon Yhdistyksen hallituksen kanssa. Lähtökohtana toimivat Ritva Pihlajan tekemä selvitys saattohoidon vapaaehtoistoiminnasta Suomessa sekä saattohoitokotien, seurakuntien ja Syöpäjärjestöjen järjestämät vapaaehtoiskoulutukset. Koulutuskokonaisuuksia, koulutusten laajuuksia ja sisältöjä vertailtiin paitsi toistensa kanssa, myös peilaamalla niitä aikaisempien vuosikymmenien koulutusrunkoihin sekä kotimaisiin ja kansainvälisiin palliatiivisen ja saattohoidon erityiskysymyksiin. 

Koulutus on sisällöltään ja laajuudeltaan kompromissi, jossa on pyritty yhdistämään aiemmin toimivaksi havaittuja sisältöjä mahdollisimman monenlaisia toimijoita palvelevaksi kokonaisuudeksi. 

Peruskoulutuksen laajuus on yhteensä 20 tuntia.

Hankkeen koulutukset pilottialueilla. 

SAAVA-hanke on testannut ja hionut koulutusmallia kolmella pilottialueella Tampereella, Turussa ja Rovaniemellä vuosien 2022-2024 aikana yhteensä yhdeksän kertaa. Koulutukseen tultiin aina ennakkotehtävän ja haastattelun kautta.

20 tunnin kokonaisuus on aina mahdollista jaksotella paikallisten tarpeiden mukaan; kokonaisuus koostuu neljästä osiosta.

Hankkeen päättyessä koulutusyhteistyö pilottialueilla jatkuu. Tampereella vuoden 2024 koulutus järjestetään syksyllä, lisätietoa koulutuksesta ja hakuprosessista saa esittelyillassa Pirkanmaan Hoitokodilla, Lääkärinkallionkatu 3, maanantaina 15.4. klo 16.30-19.30.

Turussa seuraava SAAVA-koulutus pidetään myös syksyllä 2024. Myös Rovaniemellä on tulossa SAAVA-koulutus uusille vapaaehtoisille.

Syventävät koulutukset täydentävät osaamista

Peruskoulutuksen lisäksi vapaaehtoiset ovat hankkeen aikana päässeet sukeltamaan myös syvemmälle joihinkin aiheisiin. 

Yhteistyössä Lohtua läsnäolosta -hankkeen kanssa on toteutettu Turussa ja Rovaniemellä syventävä koulutus hoivakodissa asuvan ikääntyneen ja muistisairaan tukemisesta elämän loppuvaiheessa. Turun pilottialueella toteutettiin myös syventävät koulutukset sairaalaosastolle  ja kotisairaalan kautta tuettavan kotiin meneville vapaaehtoisille.