Satakunnan malli: vapaaehtoisia kotisairaaloiden kautta koko maakuntaan

Satakunnassa on lähdetty laajentamaan kotisairaalan saattohoidon vapaaehtoistoimintaa koko Satakunnan hyvinvointialueen kattavaksi kotisairaaloiden toimintamalliksi.

Kotisairaalan saattohoidon vapaaehtoistoiminnan malli kehitettiin vuonna 2015 Porin perusturvan ja Porin ev. lut. seurakuntayhtymän yhteistyönä, valtuustoaloitteen pohjalta. Mallissa julkissektori integroi oman toimintaympäristönsä kehykseen kolmannen sektorin palvelun. Yhdistävänä tekijänä toimivat seurakuntien sairaalasielunhoito ja diakoniatyö yhdessä Porin perusturvan kanssa.

Toimintaa laajennettiin keväällä 2021 Satakunnan alueen muiden kotisairaaloiden pyynnöstä. Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon vapaaehtoistoiminnan laajentaminen Satakunnan hyvinvointialueen Akuutti kotikeskuksiin on toimintamalli, joka tukee kotisairaalan potilaan hoitoa. Kotisairaalan hoitajien lisäksi toimintamallin laajentamisessa mukana ovat yhdistysten ja seurakuntien ammattilaisia sekä vapaaehtoistoimijoita.

Yhä enemmän iäkkäät ja eri ikäiset palliatiivisessa ja / tai saattohoidossa olevat ihmiset haluavat kuolla ihmisarvoisesti, turvallisesti kotonaan. Toimintamallin tavoitteena on varmistaa laadukas loppuvaiheen elämä ja kuolevalle mahdollisuus kohdata kuolema mahdollisimman arvokkaasti, turvallisesti ja kivuttomasti. Potilaalle vapaaehtoisen kanssa vietetty aika voi olla myös iloisten asioiden muistelua –ja naurua, kenties vastapainoa itkulle ja surulle, joka on herkässä läheisten kanssa. Heillä on usein iso merkitys saattohoidossa olevien ihmisten ahdistuksen ja pelkojen helpottamisessa sekä rauhoittamisessa.  

Läheiselle saattohoitovaihe on usein kuormittavaa ja vaativa ajanjakso. Vapaaehtoiset ovat arvokas lisä laadukkaan palliatiivisen hoidon ja saattohoidon toteuttamisessa. He tukevat osaltaan potilasta ja hänen läheisiään vaikean elämän tilanteen läpikäymisessä. Vapaaehtoisten läsnäolo mahdollistaa läheiselle lepotaukoa läheistensä hoitamisesta ja auttaa omaisia jaksamaan paremmin.

Saattohoidon vapaaehtoistoiminta perustuu lähimmäisenrakkauteen, haluun olla tukena ja apuna vaikeassa tilanteessa olevalle ihmiselle. He eivät korvaa kotisairaalan tai kotihoidon henkilökuntaa eikä seurakunnan työntekijää, mutta ovat omassa tärkeässä roolissaan osana kokonaisuutta toimien potilaan ehdoilla. Vapaaehtoinen toimii tavallisen ihmisen tiedoilla ja taidoilla tärkeän asian puolesta ja koulutus lisää eritysosaamista haastavaan vapaaehtoistoimeen. Koulutus vaatii kouluttajilta myös erityisosaamista. Kouluttajina meillä Satakunnassa ovat olleet kotisairaalan hoitajat ja lääkäri, seurakuntayhtymän sairaalapappi, taideterapeutti ja diakoniatyöntekijä sekä vapaaehtoistoimijoita.

Toimintaa laajennettaessa maakuntaan kotisairaalan hoitajat haastattelivat vapaaehtoisiksi haluavia henkilöitä. Valinta haastatteluun tehtiin esitäytetyn kyselylomakkeen perusteella. Haastattelun perusteella valittiin toimintaan sopiviksi katsotut vapaaehtoiset. Koulutus toteutettiin kuutena iltana kolme tuntia kerrallaan. Se järjestettiin hybridimallilla, siten että jokaisen kotisairaalan tulevat vapaaehtoiset olivat omalla alueella yhdessä kotisairaalan ja seurakunnan toimijoiden kanssa. Kouluttajat olivat etäyhteydessä ryhmiin.

Koulutuksessa käsiteltiin vapaaehtoisuutta, kuolemaa, surun kohtaamista, saatettavan ja hänen läheisensä tukemista sekä vapaaehtoisena jaksamista. Koulutuksesta saadun palautteen perusteella valtaosa koki koulutuksen sisällön tarpeelliseksi ja hyödylliseksi. Kouluttajat saivat kiitosta, varsinkin vapaaehtoisen puheenvuoro palveli tulevia vapaaehtoisia.

Kotisairaalan vapaaehtoistoiminta on vuosien varrella muodostunut luontevaksi osaksi potilaan moniammatillista ja laaja-alaista hoitoa. Se mahdollistaa potilaalle ja läheiselle kiireetöntä keskustelu- ja yhdessäoloaikaa. Toimintaa arvostetaan koko henkilökunnan puolesta, koska se tukee osaltaan ihmislähtöisen hoidon toteutumista.

Nykyisen Satakunnan hyvinvointialueen Akuutti kotikeskus vastaa kotisairaalatoiminnasta. Kotisairaalan palliatiivisen hoidon ja saattohoidon vapaaehtoistoiminnan kehittäjätyöryhmä haluaa edelleen kehittää toimintaa. Tarkoituksena on palvella kaikkia Satakunnan alueen Akuutti kotikeskuksia ja siten tukea tavoitetta, jossa kaikilla alueen asukkailla on yhdenvertainen mahdollisuus saada tarvittaessa tätä palvelua.

Heli Lukka diakoniatyöntekijä Porin ev.lut. srky / seurakuntapalvelut
Marianne Simulainen sairaanhoitaja Satakunnan hyvinvointialue / Akuutti kotikeskus