Kirjallisuutta

 

Kirjoja

Doyle D., Hanks G., Mac Donald N. 1998. Oxford Textbook of Palliative Medicine. Second Edition.Oxford Medical Publications. Oxford University Press. 77.

Du Boulay S. 1987. Cicely Saunders. The Founder of the Modern Hospice Movement. Great Britain for Hodder and Stoughton Limited.

Erjanti H. & Paunonen-Ilmonen M. 2004. Suru ja surevat. Surevien hoitotyön perusteet. Werner Söderström Osakeyhtiö, Helsinki.

Grönlund Elina, Anttonen Mirja Sisko, Lehtomäki Susanna, Agge Eva (toim). 2008. Sairaanhoitaja ja kuolevan hoito. Sairaanhoitajaliitto.

Hänninen J. 2001.Kuolevan kipu ja kärsimys. Kustannus Oy Duodecim. Gummerus kirjapaino Oy. Jyväskylä.

Hänninen J. 2003. Saattopotilaan oireiden hoito. Kustannus Oy Duodecim. Gummerus kirjapaino Oy. Jyväskylä.

Hänninen J. 2006. Elämän loppu vai kuoleman alku. Hoitopäätökset kuoleman lähestyessä. (Toim.) Kustannus Oy Duodecim. Otavan Kirjapaino Oy. Keuruu.

Hänninen Juha, Pajunen Tapio. 2006. Kuoleman kaari. Kirjapaja.

Kokkonen P., Holi, T. & Vasantola, S.2004. Hoitotahto. Potilaan oikeudet ja lääkärin velvollisuudet. Talentum. Helsinki.

Kuuppelomäki M.1997. Kärsimys ja toivo syöpää sairastavan ihmisen elämässä. Tammer-paino oy. Tampere.

Kuuppelomäki M. 2000. Kuoleman kohtaaminen hoitotyössä. Teoksessa Syöpää sairastavan potilaan hoitotyö. (Toim.) Eriksson E. & Kuuppelomäki M. WSOY. Porvoo.

Nissilä K. 2004. Eksistentiaalinen kipu – kristillinen sielunhoito saattohoidossa. Teoksessa Palliatiivinen hoito. (Toim.) Vainio A. & Hietanen P. Kustannus Oy Duodecim. Saarijärven Offset Oy, Saarijärvi.

Randall F. & Downie R.S. 1999. Palliative Care ethics. A companion for all Specialties. Second Edition. Oxford University Press.

Vainio, A. & Hietanen, P. 2004. Palliatiivinen hoito.(Toim.) Kustannus Oy Duodecim. Saarijärven Offset Oy. Saarijärvi.

Vainio Anneli. 2007. Nimeä vailla. Kohtaamisia kivun kanssa. Kirjapaja.

Lehtiä

Australian Journal of Rural Health

Cancer

Hoitotiede

Journal of Advanced Nursing

Journal of Hospice and Palliative Nursing

International Journal of Nursing Studies

Journal of Pain and Symptom Management

Journal of Palliative Care

Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing

Nursing Ethics

Oncolygy Nursing Forum

Palliative Medicine

Research in Nursing & Health

Urologic Nursing

Suosituksia ja muistioita

Kuolevan potilaan oireiden hoito. 2008. Käypä hoito-suositus

Hyvä saattohoito Suomessa. STM. Julkaisuja 2010:6.

Tutkimuksia

Hilden H -M. 2005. Making decisions in the face of death: physicians’ and nurses’ views of end- of- life decision- making and patient participation. Väitöskirja. Kansanterveystieteen julkaisut M 186. Helsingin yliopisto.

Hinkka H.2001. Decision-making in end of life care: influence of physicians’ training, experience and personal characteristics. Academic disseratation 839. University of Tampere. Medical School. Acta Universitas Tamperensis. Tampere.

Huhtinen A. 2005. Epävalmiina ajassa ja hetkessä valmiina: tutkimus kuoleman kohtaamiseen kasvamisesta. Väitöskirja. Lapin yliopisto /julkaisut.82. Lapin yliopistopaino. Rovaniemi.

Krause, K.1987. Syöpään sairastuminen. Muuttuneeseen elämäntilanteseen sopeutuminen. Väitöskirja. Kuopion yliopisto. Hoitotiede. Kirjayhtymä. Helsinki.

Kuuppelomäki M.1996. Parantumatonta syöpää sairastavien potilaiden kärsimyskokemukset ja selviytymistä tukevat toiminnot. Väitöskirja. Turun yliopiston julkaisuja sarka C 124. Turun yliopisto.

Lipponen Varpu. 2006. Läheisyyttä ja etäisyyttä kuoleman lähestyessä. Kuolevan potilaan ja omahoitajan hoitosuhde dialogisen filosofian näkökulmasta tarkasteltuna. Tampereen yliopisto. Lääketieteellinen tiedekunta. Hoitotieteen laitos. Acta Universitatis Tamperensis; 1161.

Miettinen Sonja. 2007. Eron aika. Tyttärien kertomuksia ikääntyneen vanhemman kuolemasta. Helsingin yliopisto. Valtiotieteellinen tiedekunta. Yhteiskuntapolitiikan laitos. Väitöskirja.

Miettinen T. 2001. PalliativeCare through Relatives´ Eyes. Väitöskirja. University of Tampere. Department of Nursing Science. Yliopistopaino. Helsinki.

Nissilä K.1992. Kuolevan kuolemattomuus: haastattelututkimus lähellä kuolemaa eläneitten kuolemattomuudesta ja kuolemisen psykodynamiikasta. Väitöskirja. Helsingin yliopisto. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 179. Vammalan Kirjapaino Oy, Vammala.

Sand H. 2003. Sateenkaaren päästä löytyy kultaa. Tutkimus suomalaisesta saattohoidosta. Väitöskirja.Tampereen yliopisto. Hoitotieteen laitos. Acta Universitatis Tamperensis 919. Tampereen yliopistopaino Oy. Juvenes Print. Tampere.

Utriainen T. 1999. Läsnä, riisuttu, puhdas. Uskontoantropologinen tutkimus naisista kuolevan vierellä. Väitöskirja. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 751. Kirjapaino Raamattutalo Oy. Pieksämäki.