Mitä on palliatiivinen hoito?

Palliatiivinen hoito on parantumattomasti sairaiden ja kuolevien ihmisten aktiivista, moniammatillista ja kokonaisvaltaista hoitoa silloin, kun sairaus ei ole enää parannettavissa eikä hoidon päämäärä ole elämän pidentäminen mihin hintaan hyvänsä. Palliatiivinen tulee sananasta pallium (lat.) ja se tarkoittaa viittaa. Parhaimmillaan viitta suojaa, antaa lämpöä ja turvaa. Viitta voi myös kuvainnollisesti olla yhdistävänä tekijänä moniammatillisen tiedon ja taidon kokoajana sairaan ihmisen ja hänen läheistensä auttamiseksi.

Sana palliatiiviinen tarkoittaa oireenmukaista, tuskaa lievittävää ja vähentävää sekä helpottavaa hoitoa. Keskeistä on kivun ja muiden oireiden lievitys ja samalla psykologisiin, sosiaalisiin ja hengellisiin sekä elämänkatsomuksellisiin asioihin paneutuminen. Palliatiivisessa hoidossa tavoitellaan mahdollisimman hyvää elämän loppuvaihetta. Palliatiivinen hoitonäkemys hyväksyy elämän rajallisuuden. Sen mukaan kuoleminen kasvaa esiin koko eletyn elämän taustalta. Palliatiivisen hoidon tehtävä on koko sairaan ihmisen ja hänen läheistensä tukeminen niin, että he voisivat elää täysipainoisesti ja laadukkaasti ja että potilas voisi kuolla arvokkaasti.

Parantumattomasti sairaan hoito on monitahoista ja sen vuoksi yhteistyön eri ammattiryhmien välillä tulee olla saumatonta. Näin voidaan turvata hoidon pitkäjänteisyys, inhimillisyys ja hyvä laatu.

Saattohoito (hospice-hoito) on osa palliatiivista hoitoa kuoleman lähestyessä. Kuolevaa ihmistä ja hänen läheisiään tuetaan ja hoidetaan yksilöllisesti parhaalla mahdollisella tavalla inhimillisiä arvoja kunnioittaen. Saattohoidossa kuolevalla ja hänen läheisillään on mahdollisuus valmistautua lähestyvään kuolemaan. Sana saattohoito on korvannut käsitteen terminaalihoito. Saattohoitoon ei kuulu aktiivinen kuolemaan auttaminen.

Hyvään palliatiiviseen hoitoon ja saattohoitoon ei kuulu eutanasia missään muodossa

Hyvässä palliatiivisessa eli oireenmukaisessa hoidossa ihmisen kokonaishoidon tavoite muuttuu parantavasta hoidosta hyvään oireiden mukaiseen hoitoon. Hyvä saattohoito määritetään hyvänä kuolevan ihmisen hoitona, jossa hänelle hyödyttömistä hoidoista on luovuttu ja siirrytty hänen hyvään kokonaisvaltaiseen perushoitoon ja oireiden lievittämiseen.

Saattohoidossa päämääränä on aina kuolevan ihmisen mahdollisimman hyvä elämä kuolinhetkeen saakka hänelle tärkeiden ihmisten läheisyydessä. Hyvä saattohoito on ikään, sairauteen ja henkilökohtaisiin ominaisuuksiin katsomatta jokaisen ihmisen perusoikeus. Hyvässä saattohoidossa korostuu ihmislähtöisyyden lisäksi myös perhekeskeisyys sekä kuolevan ihmisen toimintakyvyn ylläpitäminen.

Keinot, joilla kuolemaa joudutetaan tavalla tai toisella, eivät ole palliatiivisen hoitamisen ja saattohoidon keinoja. Sen sijaan pidättäytyminen kuolevan ihmisen elämää pitkittävistä ja kärsimystä tuottavista hoitomuodoista kuuluu osana hyvään saattohoitoon ja hänen sallitaan kuolla luonnollisesti.